مطالب مرتبط با کلید واژه

آئین نامه عضویت


آیین نامه عضویت

معاونت پژوهشی و فن آوری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه ای بخش امانت کتابخانه مرکزی یکی از مهم ترین بخش های کتابخانه به شمار می آید . فرایند بهره گیری از منابع ۱. عضویت ۱-۱افراد مشمول عضویت: الف:دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...