مطالب مرتبط با کلید واژه

وجین منابع


گزارش وجین منابع  کتابخانه در سال ۱۴۰۱

گزارش وجین منابع کتابخانه در سال ۱۴۰۱

گزارش وجین کتابها در سال ۱۴۰۱ افزایش روز افزون میزان انتشارات که با عنوان انفجار اطلاعات بیان می گردد، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را با حجم زیادی از منابع علمی اعم از چاپی و الکترونیکی مواجه نموده است.در این راستا کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی جهت روزآمد نگه داشتن و افزایش منابع، ناگزیر هستند که منابع قدیمی و بی استفاده را از مجموعه خارج کند. طبق ضوابط و دستورالعمل های مدون و برابر با آیین نامه وجین ، عملیات وجین کتابهای پاره شده و تاریخ چاپ قدیمی در تابستان ۱۴۰۱ به همت کارکنان در کتابخانه مرکزی طی دو ماه کاری انجام گرفت و تمامی قفسه های و کتابها گردگیری و سپس تعداد ۱۱۳۷ جلد کتاب فارسی و لاتین از قفسه ها خارج و در بخش مخزن در برنامه آذرسا ثبت گردید.

ادامه مطلب