آرشیو اخبار

درباره حسد

خدای عز و جل به موسی بن عمران فرمود ؛ ای پسر عمران به آنچه از فضل خودم، به مردم داده ام، حسد نورز، و خیره به آن نگاه نکن ، دل به آن نبند، و از خودت مواظبت کن، چرا که در واقع  حسد کننده به نعمت من غضبناک است ، و از اینکه نعمت ام را بین بندگان تقسیم کردم ، ناراحت و رویگردان است، و کسی که چنین باشد نه من از او هستم و نه او از من است ،

ادامه مطلب