طرح درس های گروه بهداشت باروری

رشته بهداشت باروری مقطع دکتری تخصصی

 

نام درس

گروه ارائه

نوع درس

تعداد واحد

نظری

عملی

طرح درس اساتید

فرایند جشنواره شهید مطهری

کامپیوتر(نظری-عملی)

1

نظری - عملی

2

1

1

دکتر گلی

فرایند جشنواره شهید مطهری

دکتر آبادیان 

دکتر غروای

 

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری (نظری)

1

نظری

2

2

0

دکتر کرامت

 

دکتر متقی

 

رشدوتکامل جسمی،روانی واجتماعی(نظری)

1

نظری

2

2

0

دکتر فرجامفر

 

دکتر صادقیان

 

توانمندسازی زنان ونقش آن در توسعه(نظری)

1

نظری

2

2

0

دکتر متقی

 

دکتر صالحین

 

سمینار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتی(نظری)

1

نظری

2

2

0

دکتر کرامت

 

دکتر متقی

 

دکتر چمن

 

مطالعات کیفی(پژوهشهای کیفی در حوزه سلامت)

1

نظری

1

1

0

دکتر صالحین

 

نقدمطالعات کمی در بهداشت باروری

1

نظری

0.75

0.75

0

دکتر روحانی

 

  رشته بهداشت باروری مقطع دکتری تخصصی

نام درس

گروه ارائه

نوع درس

تعداد واحد

نظری

عملی

طرح درس اساتید

روشهای نوین تدریس بلینی و تدریس بالینی(نظری- عملی)

1

نظری - عملی

2

1

1

دکتر متقی

دکتر ناصری

ابعاد حقوقی بهداشت باروری (نظری)

1

نظری

2

2

0

 دکتر متقی

دکتر صالحین

بیماریهای نوپدید/ بیماریهای مقاربتی، سرطانها یائسگی

1

نظری

2

2

0

 دکتر کرامت

دکتر یارمحمدی

دکتر چمن

سیاستگذاری، اصلاح و بهینه سازی سیستم ها

1

نظری

2

2

0

 دکتر کرامت

دکتر فردید

بهداشت جنسی (sexology)

1

نظری

1.5

1.5

0

دکتر صالحین

دکتر مقربیان

  رشته بهداشت باروری مقطع دکتری تخصصی

نام درس

گروه ارائه

نوع درس

تعداد واحد

نظری

عملی

طرح درس اساتید

تغذیه وبهداشت باروری(نظری)

1

نظری

2

2

0

دکتر متقی

دکتر جلالی

برنامه ریزی،ارزشیابی ومدیریت دربهداشت
 مادروکودک وباروری

1

نظری-عملی

2

1.5

0.5

دکتر کرامت

دکتر میررضایی

تکنیک های پیشرفته در باروری وناباروری

1

نظری-عملی

2

1.5

0.5

دکتر صالحین

دکتر مقربیان

دکتر طالبی

دکتر اسلامی

سیستم های اطلاعات مدیریت

1

نظری

0.75

0.75

0

دکتر ناصری

اپیدمیولوژی خانواده و جامعه

1

نظری

2

2

0

دکتر روحانی

دکتر جهانفر

فایل فرایند حشنواره شهید مطهری دکتر خدیجه آبادیان           دانلود فایل فرایند