به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه اعلام اسامی متقاضیان پذیرش بهورزی موضوع فرا خوان مورخه ۹۷/۷/۲۱

موضوع فرا خوان مورخه ۹۷/۷/۲۱
۰۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۱ کد : ۳۳۵۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۹۴
افرادی که حسب فراخوان منتشـره در تاریـخ۹۷/۷/۲۱ثبت نـام نموده انـد لیکن اسم آنـان در لیست درج نشـده است براسـاس مفاد فرآخوان مربوطه واجدالشـرایط شرکت در آزمون تشخیص داده نشده اند لذاچنانچه در این خصوص اعتراضی دارندمی توانند ظرف مدت سه روز کاری از تاریـخ انتشار این آگهی (۹۸/۸/۱ )اعتراض خود را به آدرس شاهرودخیابان فردوسـی مرکز بهـداشت شاهرود واحـد کارگزینی تسـلیم نماینـدتا مجددا بررسـی و اتخاذ تصـمیم گردد.

کلید واژه ها: آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


( ۲۳ )

نظر شما :