اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جدید

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) سال ۱۳۹۹ خود را از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای به موسسات حسابرسی که دارای توان تجربه و سوابق حرفه ای مفید در دستگاه ها و نهادهای بخش عمومی به ویژه دانشگاهها و شرکت های دولتی را دارند واگذار نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مزایده عمومی ۱۶ دستگاه خودروهای اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به فروش ۱۶(شانزده) دستگاه از خودروهای اسقاطی طبق لیست پیوست به صورت یکجا از طریق تشریفات قانونی به مراکز مجاز اسقاط خودرو اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی تجدید مزایده خودرو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود به استناد مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد، در نظر دارد تعداد ۷دستگاه خودروی سواری مازاد قابل پلاک گذاری شامل (پنج دستگاه موسو تیپ سواری ۲۳۰۰مدل ۲۰۰۵ و دو دستگاه سواری سمند ال ایکس و ایکس هفت مدل ۱۳۸۳ )را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷به نشانی های ذیل مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، به اطلاع می رساند، ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان (کلیه رشته ها) به صورت حضوری از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱انجام می گردد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه اعلام اسامی متقاضیان پذیرش بهورزی موضوع فرا خوان مورخه ۹۷/۷/۲۱

افرادی که حسب فراخوان منتشـره در تاریـخ۹۷/۷/۲۱ثبت نـام نموده انـد لیکن اسم آنـان در لیست درج نشـده است براسـاس مفاد فرآخوان مربوطه واجدالشـرایط شرکت در آزمون تشخیص داده نشده اند لذاچنانچه در این خصوص اعتراضی دارندمی توانند ظرف مدت سه روز کاری از تاریـخ انتشار این آگهی (۹۸/۸/۱ )اعتراض خود را به آدرس شاهرودخیابان فردوسـی مرکز بهـداشت شاهرود واحـد کارگزینی تسـلیم نماینـدتا مجددا بررسـی و اتخاذ تصـمیم گردد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مزایده خودرو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود به استناد مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد، در نظر دارد تعداد ۷دستگاه خودروی سواری مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰به نشانی های ذیل مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه شاهرود در موردروشها و راهکارهای شناسایی و پیشگیری و ممانعت از قاچاق سوخت در کشور

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه شاهرود، در نظر دارد از اساتید و علاقمندان به پژوهش در خصوص موضوع "روشها و راهکارهای شناسایی و پیشگیری و ممانعت از قاچاق سوخت در کشور" دعوت به عمل آورد پیشنهادات پژوهشی خود را با این مرکز در میان بگذارند.

ادامه مطلب