به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مزایده عمومی ۱۶ دستگاه خودروهای اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۴ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۲ کد : ۳۴۲۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۳۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به فروش ۱۶(شانزده) دستگاه از خودروهای اسقاطی طبق لیست پیوست به صورت یکجا از طریق تشریفات قانونی به مراکز مجاز اسقاط خودرو اقدام نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط می بایست در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی بابت تضمین شرکت در مزایده و همچنین بازدید خودروها و دریافت فرم پیشنهاد قیمت به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
*مبلغ تضمین شرکت در مزایده :مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (پنجاه میلیون ریال ) به حساب شماره ۱۸۰۰۴۴۸۳۷ بانک رفاه بنام سپرده جاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود   
*مهلت و نشانی محل توزیع اسناد و ارائه پیشنهاد: از روز دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۳ لغایت دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ به مدت ۱۰(ده) روز کاری به جز ایام تعطیل و پنج شنبه ها در پاکات در بسته شاهرود . شهرک البرز. خیابان شیخ فضل الله نوری . ساختمان البرز دانشگاه علوم پزشکی . معاونت توسعه مدیریت و منابع. مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی . واحد تدارکات اتاق ۳۱۰تلفکس ۳۲۳۹۱۵۶۵-۰۲۳
زمان: بازگشایی پاکات پیشنهادات: سه شنبه  ۱۳۹۸/۸/۲۸

فرم پیشنهاد قیمت

لیست خودروها

اسناد مزایده


( ۱۲ )

نظر شما :