اخبار و اطلاعیه ها

حضور ریاست محترم دانشگاه وسرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درسامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد)
حضور ریاست محترم دانشگاه وسرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درسامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد)

حضور ریاست محترم دانشگاه وسرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درسامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد)

حضور ریاست محترم دانشگاه وسرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درسامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد)در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان

ادامه مطلب
برگزاری کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم
برگزاری کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم

برگزاری کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم

کمیته ارتقاءسلامت اداری وصیانت از حقوق مردم ،مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ درمحل دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید. این کمیته با هدف ارتقاء سلامت اداری ، شناسایی وپیشگیری از فساد اداری وتخلفات ،به صورت مستمر وماهانه برگزار می گردد . دراین جلسه شرح وظایف کمیته توسط جناب آقای دکتر گرمابی سرپرست اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکردارائه گردید . ریاست محترم دانشگاه برلزوم برگزاری کمیته وپیگیری واجرای عملی مصوبات تاکید نمودند .

ادامه مطلب
نظارت بر برگزاری آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپز
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-نظارت بر برگزاری آزمون ها

نظارت بر برگزاری آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپز

آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپزشرکت نوین ذائقه هیرکاندر ازتاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ برگزار گردید وکارشناسان اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برحسن اجرای آزمون نظارت مستمر داشتند.

ادامه مطلب