اخبار و اطلاعیه ها - آرشیو

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)
بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

ادامه مطلب
برگزاری دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی
برگزاری دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی

برگزاری دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی

به همت اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه برگزار گردید : دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی

ادامه مطلب
حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان
حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درکمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان -استاداری سمنان

ادامه مطلب