اطلاعیه ها - آرشیو

بررسی ساختارهای ارائه خدمات بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بررسی ساختارهای ارائه خدمات بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر صید آبادی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت :.دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حوزه بهداشت جهت ارائه خدمات سلامت مطلوب در جمعیت تحت پوشش نیاز مبرم به تجدید نظر و تغییر در بعضی ساختارهای تابعه داشت که طی مکاتبات و رایزنی‌هایی که با وزارت بهداشت شد نهایتا مقرر گردید فراتر از روال معمول، وزارت محترم بهداشت بازنگری هایی را در این خصوص در دستور کار قرار دهد

ادامه مطلب