اطلاعیه ها

مراسم کشوری تقدیر از بهورزان، مربیان و مراقبین سلامت نمونه با حضور ویدیو کنفرانسی دکتر عین اللهی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

مراسم کشوری تقدیر از بهورزان، مربیان و مراقبین سلامت نمونه با حضور ویدیو کنفرانسی دکتر عین اللهی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

ادامه مطلب