آرشیو اخبار

چاپ سه عنوان کتاب توسط دکتر علی اکبر رودباری هیات علمی دانشگاه

چاپ سه عنوان کتاب توسط دکتر علی اکبر رودباری هیات علمی دانشگاه

این سه عنوان کتاب در حوزه بهداشت محیط توسط جناب آقای دکتر رودباری عضومحترم هیات علمی دانشکده بهداشت و دیگر نویسندگان کتاب به چاپ رسیده است. کتاب جمع آوری زیرزمینی و کتاب راهنمای پسماندهای خطرناک خانگی. کتاب مراکز پذیرش و ذخیره سازی پسماندهای خطرناک خانگی

ادامه مطلب