مطالب مرتبط با کلید واژه

شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور


آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

دستورالعمل برنامه سرباز نخبه-سال 1402 آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری-سال 1402 شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری-سال 1402 پژوهشگر برتر دانشجویی درحیطه پژوهش در آموزش - سال 1402 شیوه نامه دریافت جایزه چاپ مقاله آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها آئین نامه ...