نظر سنجی رضایتمندی پزشکان

 • 0
 • تاریخ مراجعه*
  1
 • محل مراجعه:*
  2
 • نوع درخواست:*
  3
 • نام واحد / شخص*
  4
 • 5
 • ۱- اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای خدمات مورد درخواست را چگونه ارزیابی میکنید؟
  6
 • 1*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • ۲- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
  8
 • 2*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • ۳- مدت زمان رسیدگی و پاسخ‌دهی به درخواست خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
  10
 • 3*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • ۴- امکانات رفاهی جهت پزشکان متعهد خدمت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
  12
 • 4*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  13
 • ۵- رضایت شما از نحوه دریافت و میزان حقوق و مزایا خود چگونه است؟
  14
 • 5*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  15
 • ۶- آیا از نحوه تعامل و همکاری سایر گروه‌های تخصصی رضایت دارید؟
  16
 • 6*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  17