ناباروری

تعداد بازدید:۱۱۲

- دستورالعمل خرید راهبردی و ضوابط پوشش بیمه یی خدمات درمان نابارور / دانلود فایل

- دستورالعمل سامانه سپاس برای مراکز ناباروری / دانلود فایل

- ابلاغ بیمه ناباروری / دانلود فایل

- دستورالعمل تنظیم سند صورتحساب ناباروری / دانلود فایل

- دستورالعمل مدت نگهداری جنین های فریز شده / دانلود فایل

- دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوج نابارور و مدیریت و توسعه خدمات درمان ناباروری / دانلود فایل

- الزامات فعالیت مجدد مراکز ناباروری در زمان اپیدمی کووید 19 ( بخشنامه شماره 5 ) / دانلود فایل