نیروی انسانی

تعداد بازدید:۳۹

- آئین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد / دانلود فایل

- بخشنامه های مرتبط با سلامت مادران / دانلود فایل

- اشتغال به کار ماما در بخش مراقبت های ویژه نوزادان / دانلود فایل

- استانداردهای بخش پس از زایمان ( پست پارتوم ) / دانلود فایل