نظر سنجی رضایتمندی غیر پزشک

 • 0
 • ۱- به چه میزان فعالیت های شما در راستای شرح وظایفتان هستند؟
  1
 • 1*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  2
 • ۲- چقدر از مافوق خود رضایت دارید؟
  3
 • 2*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  4
 • ۳- رضایت شما ازمدیر واحد در رابطه با رشد حرفه ای(کاهش ساعت کاری، نحوه دریافت تشویق،شرایط احراز پرستار نمونه و....)چقدر است؟
  5
 • 3*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  6
 • ۴- چقدر از دریافت آموزش های مصوب جهت ارتقای عملکردتان راضی هستید؟
  7
 • 4*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  8
 • ۵- چقدر از نحوه ارتقای شغلی خود(تخصیص رتبه، طبقه و...) رضایت دارید؟
  9
 • 5*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  10
 • ۶- میزان رضایت شما از دریافتی و امکانات رفاهی به چه میزان است؟
  11
 • 6*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  12
 • ۷- میزان رضایت شما از دریافتی و امکانات رفاهی به چه میزان است؟
  13
 • 7*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  14