ترویج زایمان طبیعی

تعداد بازدید:۶۰۲

- استانداردها، تعرفه و آئین نامه نظارتی مامای همراه / دانلود فایل

- دستورالعمل اجرائی تکریم مادر باردار در راستای ترویج زایمان طبیعی و تولد ایمن / دانلود فایل

- برنامه ترویج زایمان طبیعی و نظام اعتباربخشی بیمارستان / دانلود فایل

- شناسنامه و استاندارد خدمتی مراقبت های مامایی / دانلود فایل

- انتشار خلاصه شواهد اجرایی جهت اقدام: همراه منتخب در طول زایمان در زنان / دانلود نامه - پیوست

- اهمیت اجرای اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار کودک در زمان شیوع ویروس کرونا / دانلود فایل

- فهرست بخشنامه های مرتبط با سلامت مادران / دانلود فایل

- راهنمای تکمیل فرم ختم بارداری قبل از 22 هفته / دانلود فایل

- ثبت ختم بارداری کمتر از 22 هفته در سامانه ثبت اطلاعات مادر و نوزاد کشور / دانلود فایل

- پیوست 3 / کمیته ترویج زایمان طبیعی: کشوری / دانشگاهی / بیمارستانی / دانلود فایل

- فرایند اجرایی سزارین به درخواست مادر / دانلود فایل

- کدهای اخلاقی حرفه مامایی در جمهوری اسلامی / دانلود فایل

- مراقبت از مادر پس از سزارین در اتاق عمل / دانلود فایل

- شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه یی - مراقبت روتین مامایی / دانلود فایل

- فاصله گذاری مناسب در مامایی / دانلود فایل

- استانداردهای بخش لیبر و زایمان / دانلود فایل

- اعتباربخشی بلوک زایمان / دانلود فایل

- شاخص های بیمارستان های دوستدار مادر / دانلود فایل

- راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روش های دارویی دانلود فایل

- مراحل زایمان / دانلود فایل