نظرسنجی ارباب رجوع

 • 0
 • تاریخ مراجعه*
  1
 • نام معاونت یا واحد سازمانی*
  2
 • نام واحد / شخص*
  3
 • 4
 • ۱- اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای خدمات مورد درخواست را چگونه ارزیابی میکنید؟
  5
 • 1*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • ۲- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
  7
 • 2*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • ۳- امکانات رفاهی جهت ارباب رجوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
  9
 • 3*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • ۴- نحوه فرآیند انجام کار از لحاظ سرعت ودقت و کیفیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
  11
 • 4*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • اگر از شخصی رضایت دارید لطفا قید نمایید.*
  13
 • اگر از شخص یا اشخاصی ناراضی هستید در صورت تمایل نامشان را ذکر نمایید.*
  14
 • لطفا نظرها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور ذکر نمایید.*
  15