سلامت مادران

تعداد بازدید:۶۰

- ابلاغ برنامه عملیاتی موربیدیتی های شدید بارداری / دانلود فایل

- دستورالعمل پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد / دانلود فایل

- دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان / دانلود فایل

- دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی ( VTE ) در بارداری و پس از زایمان ( ویرایش 1395 ) / دانلود فایل

- دستورالعمل توزیع و مصرف داروی میزوپروستول / دانلود فایل

- دستورالعمل کشوری احیاء با مایعات، خون و فرآورده ها در خونریزی مامایی / دانلود فایل

- مسیر بالینی مدیریت خونریزی های مامایی / دانلود فایل

- پروتکل مدیریت خونریزی های مامایی / دانلود فایل

- راهنمای تکمیل فرم عوارض مادری هیستر کتومی و بستری در ICU / دانلود فایل

- راهنمای کشوری بیمارستانی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر / دانلود فایل

- راهکار طبابت بالینی – فرآیند تزریق خون / دانلود فایل

- ابلاغ تیم مدیریت مادران پرخطر ( critical team ) / دانلود فایل

- اطلاع رسانی به متخصصین زنان و زایمان درخصوص اندیکاسیون صدور مجوز سقط درمانی جنین / دانلود فایل

- فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری / دانلود فایل

- نظام کشوری مراقبت مرگ مادری / ویرایش سوم 1395 / دانلود فایل

- راهنمای تشکیل کمیته دانشگاهی، شهرستانی و بیمارستانی و بررسی مرگ و میر پری ناتال و پایش شهرستان و بیمارستان / دانلود فایل

- طبقه بندی مرده زایی براساس وضعیت های مرتبط با مرگ / دانلود فایل