امور آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۱۹۰۶

اداره امورآزمایشگاهها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی،پاتولوژی،ژنتیک، دولتی و خصوصی مستقل و وابسته به مراکز بیمارستانی، درمانگاهی وجراحی محدود را داشته و کلیه امور مربوط به صدور مجوزهای قانونی، نظارت بر ارائه خدمات در اینگونه مراکز، تعرفه، نیروی انسانی و تجهیزات، اعتباربخشی و استانداردسازی آزمایشگاهها برعهده این اداره می باشد.

محل استقرار این اداره در معاونت  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود واقع در ساختمان البرز- اتاق 202- شماره تماس 12 - 32393803  داخلی 117 واحد اداره امور آزمایشگاهها میباشد.

 

 

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه‌ها

مهدی باقری

شماره تماس:02332393804

داخلی: 134