واحد درمان سوء مصرف مواد

تعداد بازدید:۴۳۲۵
واحد درمان سوء مصرف مواد

حضور کارشناس واحد درمان سوءمصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در سطح مدارس شهرستان شاهرود:

پرستار بهداشت جامعه  معاونت درمان با حضور در مدارس شهرستان به آموزش و پیشگیری از اعتیاد و ارتقاء سطح آگاهی والدین و دانش آموزان پرداخت  

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع والدین دانش آموزان مدرسه قائم شهرک ولیعصر مورخ 96/9/19

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع دانش آموزان مدرسه قائم شهرک ولیعصر مورخ 96/6/29  

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در مدرسه آزادگان شهرک انقلاب مورخ 96/9/27

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع والدین دانش آموزان مدرسه نرگس شهرک بهارستان (آگاهی و معنویت رمز موفقیت) مورخ 96/10/5

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع دانش آموزان مدرسه نبوت مورخ 96/10/12

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع دانش آموزان مدرسه نرجس شهرک ولیعصر مورخ 96/10/11

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع دانش آموزان مدرسه میعاد شهرک ولیعصر مورخ 96/10/33

حضور کارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (بهداشت جامعه) در جمع دانش آموزان مدرسه آزادگان مورخ 96/10/4