کارشناس مسئول آزمایشگاه

تعداد بازدید:۲۸۹۳

 ایمیل: bagherimehdi60@yahoo.com

محل استقرار:  معاونت  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود واقع در ساختمان البرز- اتاق 202- شماره تماس 12 - 32393803  داخلی 117 واحد اداره امور آزمایشگاهه