اخبار

تجهیز سیستم های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

تجهیز سیستم های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش معاونت بهداشتی شهرستان شاهرود در راستای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع در زمینه سیستم های کامپیوتری به همراه میز و صندلی تجهیز شدند. این مهم جهت تسریع خدمات رسانی به عموم مردم و ارج نهادن به وقت مراجعین محقق گشت.

ادامه مطلب
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت

بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دوشنبه ۱۸ دی ماه سال جاری از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت بازدید نمود

ادامه مطلب