اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل ناقلین بیماری زا و پیشگیری از هاری

کارگاه آموزشی کنترل ناقلین بیماری زا و پیشگیری از هاری جهت کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی، کارشناس برنامه زئونوز میامی، بیمارستانها و کارشناس امور دانشجویی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ برگزار گردید :

ادامه مطلب