برگزاری وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی

۰۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۱ کد : ۸۵۳۹ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۴۰۶
برگزاری وبینار «روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی » توسـط معاونـت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تدریس اعضا محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

وبینار «روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی » توسـط معاونـت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با تدریس اعضا محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران: آقایـان دکتـر رضا احدی، دکتر آرش شعبانی و ایوب رستم زاده دانشجو علوم تشریحی، در تاریخ 14 فروردین مـاه 1401 از سـاعت 9 الـی 14 ، برگزار می گردد.

جهت شـرکت در دوره و ثبت نام به آدرس: /webinar/ir.ac.qums.vc://http و به راهنمای پیوست شده مراجعه شود. 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مرکز تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود کمیته تحقیقات دانشویی وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS وبینار تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی


نظر شما :