اخبار

برگزاری دومین جلسه کارگروه فناورانه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

برگزاری دومین جلسه کارگروه فناورانه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه گالری

دومین جلسه کارگروه فناورانه با حضور سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی (دکتر مرضیه روحانی رصاف)، رئیس مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه (دکتر سعید ناظمی)، سرپرست کارگروه فناورانه، جناب آقای دکتر مرتضی علی زاده و سایر اعضای کارگروه فناورانه، در دفتر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، برگزار گردید.

ادامه مطلب