اعضای موسس مرکز

جناب آقای دکتر رضا چمن

استاد اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 

 


جناب آقای دکتر محمد شریعتی

دانشیار پزشکی اجتماعی

 

 


جناب آقای دکتر احمد خسروی

استادیار اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 


سرکار خانم دکتر افسانه کرامت

استاد بهداشت باروری

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

 


جناب آقای دکتر علی آخوندپور منطقی

استادیار روانپزشکی