اعضای شورای پژوهشی مرکز

اعضای شورای پژوهشی مرکز:


 

جناب آقای دکتر  محمدحسن امامیان     

   

 

 

استاد اپیدمیولوژی

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

   ۰۲۳-۳۲۳۹۶۷۱۴
   emamian@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی    
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


 

 

جناب آقای دکتر سید محمد میررضایی       

 

 

استادیار پزشکی اجتماعی

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   mirrezaie@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان    

 

 

استادیار روانپزشکی

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
 aghayan@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-دانشکده پزشکی- گروه بالینی      
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


جناب آقای دکتر احمد خسروی      

 

 

استادیار اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   khosravi2000us@yahoo.com
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی   
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


جناب آقای دکتر بهزاد گرمابی   

   

 

 

استادیار علوم اعصاب

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   behzad.garmabi@gmail.com
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه   
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


سرکار خانم دکتر فریده صادقیان       

 

 

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   farsadeghian@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت   
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


سرکار خانم دکتر سولماز طالبی      

 

 

استادیار آمار زیستی

 

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   talebi_shmu@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت   
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


جناب آقای دکتر علی دادگری     

 

 

استادیار پرستاری

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
 dadgari@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری  
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: شورای پژوهشی