مقالات چاپ شده سال ۱۳۹۴

ردیف

عنوان

مجله

۱

عوامل پیش‌بینی‌کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه صرع فصلنامه دانش و تندرستی

۲

بررسی چگونگی ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان فصلنامه دانش و تندرستی

۳

بررسی میزان بقا تجمعی لوسمی اطفال و عوامل موثر بر آن: مدل مخاطرات تناسبی کاکس مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۴ عوامل مربوط به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه مجله دانشکده پزشکی اصفهان
۵ بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدا خون با عوامل خطر کوچک در سازمان انتقال خون استان تهران: یک مطالعه هم گروهی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
۶ تأثیر نوع و مقدار مایعات مصرفی بر سنگ‌های کلیه: مطالعه مورد-شاهدی مجله اپیدمیولوژی ایران
۷ چابکی سازمان و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مدیریت بهداشت و درمان
۸ بررسی وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص GWQI و پهنه‌بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) فصلنامه دانش و تندرستی