مقالات چاپ شده سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

مجله

۱

بررسی میزان سمیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص IRWQIGT، (مطالعه موردی استان سمنان) مجله اب و فاضلاب

۲

بررسی تأثیر ماساژ افلوراژ بر شدت تنیدگی آورهای فیزیولوژیکی مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی فصلنامه دانش و تندرستی

۳

بررسی عوامل مؤثر بر شدت فرسودگی شغلی بهورزان در استانهای شمال شرق ایران Razi Journal of Medical Sciences
۴ مقایسه اثر تزریق تریامسینولون استوناید در داخل زجاجیه و زیر کپسول تنون بر میزان دید بیماران دیابتیک رتینوپاتیک مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۵ ارتباط تنش اخلاقی با فرسودگی شغلی در پرستاران بالینی شهرستان شاهرود پژوهش پرستاری
۶ ررسی کمی و کیفی مقالات مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391) فصلنامه دانش و تندرستی
۷ بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393 آموزش و اخلاق در پرستاری
۸ شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز مجله زنان مامایی و نازایی ایران
۹ کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۱۰ ارزیابی نابرابری محیطی در مواجهه به آلاینده‌های هوای شهری در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1390 فصلنامه سلامت و محیط زیست
۱۱ غربالگری هیپوتیروئیدی در نوزادان پر هترم با وزن تولد کم و بسیار کم: مرور منظم مقالات و شواهد موجود Journal of Isfahan Medical School