کارگروه پژوهشی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

اعضای کارگروه:


 

 

      سرکار خانم دکتر مریم خرم روز

 

 

اولویتهای پژوهشی کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

ردیف

عنوان اولویتهای پژوهشی

2-1

بررسی عوامل خطر حوادث عمدی و غیر عمدی (حوادث ترافیکی، تروما،  خشونت ، غرق شدگی، سوختگی، قتل، خودکشی و...) با تاکید بر شناسایی عوامل خطر اجتماعی و رفتاری

2-2

مدل یابی در حوادث عمدی و غیر عمدی (حوادث ترافیکی، تروما،  خشونت ، غرق شدگی، سوختگی، قتل، خودکشی و...) با تاکید بر مدل های اجتماعی و رفتاری توزیع حوادث

2-3

بررسی  تاثیر پروتکل های کاهشی، پیشگیری و ارتقایی در حوادث عمدی و غیر عمدی (حوادث ترافیکی، تروما،  خشونت ، غرق شدگی، سوختگی، قتل، خودکشی و...) با تاکید بر جنبه های اجتماعی و رفتاری

 

کلید واژه ها: کارگروه تحقیقاتی حوادث حوادث ترافیکی تروما خشونت غرق شدگی خودکشی اولویتهای پژوهشی