توانمند سازی

کارگاه های سال 1396

1- کارگاه هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزارهای جمع آوری اطلاعات

2- کارگاه مرور سیستماتیک Copchrane

 

کارگاه های سال 1397

1- کارگاه آموزش Spss

 

کارگاه های سال 1398

1-آزمون مقایسه میانگین تک جامعه و دو جامعه مستقل در نرم افزار SPSS 

2-آموزش نرم افزار مدیریت منابع و رفرنس نویسی Endnote  

3-مقایسه میانگین چند جامعه مستقل (One Sided Analysis of Variance by SPSS) 

4- موضوع Correlation , x۲ ,paired T-test by SPSS

5- linear Regression by SPSS 

6- logistic Regression by SPSS 

7- کارگاه مقاله نویسی انگلیسی Scientific writing

8-کارگاه انواع خطاها در تحقیقات علوم پزشکی و راه های کنترل آنها

8- کارگاه جستجو در Pubmed

9-برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک Scopus

10-برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ISI

11-کارگاه علم سنجی و اعتبارسنجی مجلات

12-کارگاه آموزشیNon Parametric Analysis by SPSS) - Spss ۷)

13-کارگاه دو روزه Systematic review and meta‐analysis 

14-کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری Stata

15- برگزاری کارگاه آموزشی انواع مطالعات اپیدمیولو‍ژیک و استخراج Effect Size از مقالات

 

کارگاه های سال 1399

1- وبینار سیاست گذاری سلامت و کووید ۱۹:تجربیات بین المللی و چالش ها

2- برگزاری وبینار «کووید-۱۹ و اقتصاد کشورها: چالش¬ها و راهکارها»

3- برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

4- برگزاری مجدد کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

5- برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی در پایگاه اطلاعاتی Web of science

6- برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی در PubMed