معاون پژوهشی مرکز

 فریده صادقیان     

 

 

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت حرفه‌ای

  • عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

 

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   farsadeghian@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

کلید واژه ها: معاون مرکز