اعضای هیات علمی مرکز

اعضای هیأت علمی مرکز:


جناب آقای دکتر سید محمد میررضایی

استادیار پزشکی اجتماعی

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 

 جناب آقای دکتر رضا چمن

استاد اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 

 


 

جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان

استادیار روانپزشکی

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 


 

سرکار خانم دکتر فریده صادقیان

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 


جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی

دانشیار پرستاری

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

 


 

جناب آقای دکتر علی اکبر رودباری

دانشیار مهندسی بهداشت محیط

عضو کارگروه تحقیقاتی بیماریهای واگیر و نقش عوامل رفتاری و اجتماعی در آن

 

 


جناب آقای دکتر بهزاد گرمابی

استادیار علوم اعصاب

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 


جناب آقای دکتر محمدتقی رحیمی

استادیار انگل شناسی پزشکی

عضو کارگروه تحقیقاتی بیماریهای واگیر و نقش عوامل رفتاری و اجتماعی در آن

 

 


سرکار خانم دکتر افسانه کرامت

استاد بهداشت باروری

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

 


سرکار خانم دکتر سیده سولماز طالبی

استادیار آمار زیستی

 

 


سرکار خانم دکتر مژگان فردید

استادیار سیاست گذاری سلامت

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 

 


سرکار خانم دکتر مریم خرم روز

استادیار اقتصاد سلامت

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

 


سرکار خانم فریبا زارع

مربی اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

 


سرکار خانم دکتر طاهره جلالی

استادیار پزشکی اجتماعی

کلید واژه ها: هیات علمی