کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

اعضای کارگروه:


 

 

 

اولویتهای پژوهشی درحیطه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

ردیف

عنوان اولویتهای پژوهشی

1-1

بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر ( بیماریهایی با بیشترین بار بیماری شامل بیماریهای قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطانها، بیماریهای روان...) با تاکید بر شناسایی عوامل خطر اجتماعی و رفتاری

1-2

مدل یابی در بیماری های غیر واگیر ( بیماریهایی با بیشترین بار بیماری شامل بیماریهای قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطانها، بیماریهای روان...) با تاکید بر مدل های اجتماعی و رفتاری توزیع بیماریها

1-3

بررسی  تاثیر پروتکل های درمانی، پیشگیری و ارتقایی در بیماری های غیر واگیر ( بیماریهایی با بیشترین بار بیماری شامل بیماریهای قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطانها، بیماریهای روان...) با تاکید بر جنبه های اجتماعی و رفتاری

کلید واژه ها: اولویتهای پژوهشی کارگروه بیماریهای غیر واگیر