کارگروه پژوهشی بیماریهای واگیر و نقش عوامل رفتاری و اجتماعی در آن

اعضای کارگروه:


 

 

 

 

اولویتهای پژوهشی کارگروه تحقیقاتی بیماریهای واگیر و  نقش عوامل رفتاری و اجتماعی در آن

ردیف

عنوان اولویتهای پژوهشی

4-1

بررسی عوامل خطر بیماری های واگیردار  ( بیماریهایی با بیشترین بار بیماری در منطقه شامل ایدز، هپاتیت و بیماریهای انگلی...) با تاکید بر شناسایی عوامل خطر اجتماعی و رفتاری

4-2

مدل یابی در بیماری های واگیردار ( بیماریهایی با بیشترین بار بیماری در منطقه شامل ایدز، هپاتیت و بیماریهای انگلی...) با تاکید بر مدل های اجتماعی و رفتاری توزیع بیماریهای واگیر دار

4-3

بررسی  تاثیر پروتکل های درمانی، پیشگیری و ارتقایی در بیماری های واگیردار  ( بیماریهایی با بیشترین بار بیماری در منطقه شامل ایدز، هپاتیت و بیماریهای انگلی...) با تاکید بر جنبه های اجتماعی و رفتاری

کلید واژه ها: بیماریهای عفونی اولویتهای پژوهشی ایدز هپاتیت بیماریهای انگلی کارگروه تحقیقاتی بیماریهای واگیر و نقش عوامل رفتاری و اجتماعی در آن