اعضای شورای عالی مرکز

اعضای شورای عالی مرکز:


 

رضا چمن        

 

 

استاد اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

   ۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴
   
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 


 

 سید محمد میررضایی       

 

 

استادیار پزشکی اجتماعی

عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   mirrezaie@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


 

جناب آقای دکتر  محمدحسن امامیان     

   

 

 

استاد اپیدمیولوژی

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

   ۰۲۳-۳۲۳۹۶۷۱۴
   emamian@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-معاونت تحقیقات و فناوری 
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 


جناب آقای دکتر احسان بینش

استادیار بیماری های عفونی

 

 

 


جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان

استادیار روانپزشکی

عضو کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 


جناب آقای دکتر احمد خسروی

استادیار اپیدمیولوژی

عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن