تاریخچه

اندیشه تاسیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به سال ۱۳۸۵ بر می گردد ، نیاز دانشگاه به داشتن مرکزی مستقل به منظور انجام تحقیقات حوزه علوم رفتاری و اجتماعی آغازگر فرآیند تاسیس این مرکز بوده است.

روند اجرایی و درخواست تشکیل مرکز در سال ۱۳۸۵ با درخواست آقای دکتر سید عباس موسوی معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی وقت دانشگاه مبنی بر تاسیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت و پس از فراهم نمودن مستندات و انتخاب هیئت موسس روند قانونی تاسیس این مرکز اغاز گردید.

نام اولیه مرکز تحت عنوان "مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت" انتخاب و به وزارت بهداشت معرفی گردید
پس از آن با کوشش های معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه درخواست تاسیس مرکز در شورای دانشگاه مطرح و پس از تصویب در شورای دانشگاه به وزارت متبوع و شورای گسترش دانشگاه ها انعکاس یافت. در طی این روند با تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عنوان مرکز به مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت تغییر یافت.
در نهایت با نظر و پیشنهاد شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تصویب، مرکز با نام مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت نام گذاری و در مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲ موافقت اصولی با تاسیس آن صادر گردید.

فعالیت مرکز با صدور پروانه موافقت اصولی آغاز و پس از سپری شدن زمان مورد نظر و تامین مستندات کافی فرآیند دریافت موافقت قطعی شروع شد. پروانه موافقت قطعی مرکز در تاریخ  ۹۴/۰۷/۰۸ از طرف شورای گسترش دانشگاه ها به نام مرکز صادر گردید.

اعضای موسس مرکز مشتمل هستند بر جناب آقای دکتر محمد شریعتی، جناب آقای دکتر رضا چمن، سرکارخانم دکتر افسانه کرامت، جناب آقای دکتر احمد خسروی و جناب آقای دکتر علی آخوند پور منطق. 

چشم انداز

کسب جایگاه نخست در زمینه تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت در سطح مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و قرار گیری درموقعیت ارزشیابی طرح ها و برنامه های مرتبط با عوامل رفتاری واجتماعی مرتبط با سلامت در کشور

ماموریت

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت مصمم است تا با شناخت عوامل اجتماعی و رفتاری موثر بر سلامت ، با استفاده از توانمندی های علمی و عملی موجود ، از طریق هدایت ، حمایت و طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی با خلق و ترجمان دانش مورد نیاز،  بتواند نقش خود را در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا نماید.

ارزش ها

۱. حفظ ارزشهای اسلامی - انسانی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش

۲. تحقیق بر اساس نیازهای جامعه و اولویتهای پژوهشی

۳. ارج نهادن به جایگاه والای تحقیق و محققین

۴. توجه به ترجمان دانش در تولیدعلم و خلق فناوری

۵. حرکت در مسیر توسعه پایدار و عدالت  اجتماعی

کلید واژه ها: تاریخچه معرفی مرکز موافقت قطعی اساسنامه اهداف چشم انداز ماموریت ارزش ها