رئیس مرکز

 سید محمد میررضایی    

 

 

    دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

  • عضو کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

  • عضو کارگروه تحقیقاتی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

 

   ۰۲۳-۳۲۳۹۴۰۹۱
   mirrezaie@shmu.ac.ir
  شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
  ۳۶۱۴۷-۷۳۹۴۳

 

کلید واژه ها: دکتر سید محمد میررضایی