کارگروه پژوهشی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

اعضای کارگروه:


 

 

 

اولویتهای پژوهشی کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

 

ردیف

عنوان اولویتهای پژوهشی

3-1

بررسی و تبیین تعیین کننده های اجتماعی و محیطی سلامت با اولویت اجرا در منطقه تحت پوشش دانشگاه  

 

3-2

مدل یابی تعیین کننده های اجتماعی و محیطی سلامت با اولویت اجرا در منطقه تحت پوشش دانشگاه  

 

3-3

بررسی  تاثیر مداخلات در کاهش، پیشگیری و ارتقا تعیین کننده های اجتماعی و محیطی سلامت با اولویت اجرا در منطقه تحت پوشش دانشگاه  

 

کلید واژه ها: اولویتهای پژوهشی کارگروه تحقیقاتی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت