مطالب مرتبط با کلید واژه

اولویتهای پژوهشی


کارگروه پژوهشی بیماریهای واگیر و نقش عوامل رفتاری و اجتماعی در آن

اعضای کارگروه: سرکار خانم دکتر مرجان قنبریان-استادیار مهندسی بهداشت محیط سرکار خانم دکتر مریم رشیدان- استادیار باکتری شناسی جناب آقای دکتر محمدتقی رحیمی-استادیار انگل شناسی پزشکی جناب آقای دکتر علی اکبر رودباری-دانشیار مهندسی بهداشت محیط سرکار خانم مریم ولیخانی-استادیار بیماری های عفونی         اولویتهای پژوهشی کارگروه تحقیقاتی بیماریهای ...

کارگروه پژوهشی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت

اعضای کارگروه: جناب آقای دکتر سید محمد میررضایی -استادیار پزشکی اجتماعی جناب آقای دکتر بهزاد گرمابی-استادیار علوم اعصاب جناب آقای دکتر علی دادگری-استادیار پرستاری جناب آقای دکتر ناصر مقربیان-استادیار جراحی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر مهدی خاکساری-دانشیار فیزیولوژی جناب آقای دکتر رضا چمن-استاد اپیدمیولوژی سرکار ...

کارگروه بیماریهای غیر واگیر و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

اعضای کارگروه: جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی-دانشیار پرستاری جناب آقای دکتر حسین شیبانی-استادیار بیماری های قلب و عروق جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان-استادیار روانپزشکی جناب آقای دکتر محمدحسن امامیان-دانشیار اپیدمیولوژی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت-استاد بهداشت باروری سرکار خانم فریبا زارع-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی       اولویتهای پژوهشی درحیطه بیماریهای ...

کارگروه پژوهشی حوادث و عوامل رفتاری و اجتماعی موثر بر آن

اعضای کارگروه:           سرکار خانم دکتر مریم خرم روز سرکار خانم دکتر مرضیه روحانی رصاف-استادیار اپیدمیولوژی سرکار خانم دکتر فریده صادقیان-استادیار مهندسی بهداشت محیط جناب آقای دکتر احمد خسروی-استادیار اپیدمیولوژی سرکار خانم دکتر زهرا متقی-دانشیار بهداشت باروری سرکار خانم فریبا زارع-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی سرکار خانم ...