دانشجوی نمونه

تعداد بازدید:۸۶۹

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر

 

    اداره کل شاهد وایثارگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور افزایش هرچه بیشتر سطح علمی ، ‌فرهنگی دانشجویان شاهد وایثارگر و ایجاد روحیه رقابت منطقی بین این دانشجویان و تشویق آنان ،‌همه ساله براساس مفاد این آیین نامه اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر می نماید .

الف-شرایط عمومی و اختصاصی دانشجو :

1-حسن سابقه اخلاقی و سیاسی دانشجو و رعایت کامل شئونات اسلامی که بطور عمومی به تائید حداقل 3 نفر از اعضای شورای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و بطور اختصاصی به تائید کمیته انضباطی هر دانشگاه می رسد.

2-دانشجوی نمونه ازبین شاغلین به تحصیل تاآخرین ترم سال تحصیلی ما قبل در هر یک مقاطع بطور جداگانه با شرایطزیرارزشیابی وانتخاب می گردد:

1-2-حداقل واحد گذرانده شده در مقاطع مختلف به صورت زیر باشد :

  • رشته های پزشکی؛ داروسازی و د ندان پزشکی:              مقاطع علوم پایه 45 واحد و  بالینی 110 واحد
  • سایررشته ها درمقاطع:Ph.d ؛کارشناسی ارشد؛کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی: 50%  کل واحدها

2-2-کسب معدل کل حداقل 15 برای مقاطع دکتری حرفه ای(پزشکی ،دندانپزشکی ، داروسازی ) و معدل کل حداقل 16 برای سایر مقاطع  

3-2-مبنای سنجش حداقل واحد گذرانده شده و معدل کل تا پایان ترم دوم سال تحصیلی قبل می باشد.

4-2-کسب حداقل 50% امتیاز از امتیازکل مفاد این آیین نامه درمقطع مربوطه برای معرفی لازم است.

5-2-انجام حد اقل یک مورد از عناوین فرم پژوهش، بصورت فردی یا گروهی و کسب و امتیاز مربوطه از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه.

6-2-تایید فرمهای تکمیل شده توسط معاونت و واحد مربوطه )امضا و مهر(

3-نکته ها :

1-3-دانشجوی هر مقطع با هم گروه خودش در همان مقطع مقایسه می شود.

2-3- انتخاب دانشجوی نمونه شاهد وایثارگر کشوری در هریک از مقاطع تنها برای یکبار صورت می پذیرد.

3-3- در مورد دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی یک دانشجو می تواند در 2 مرحله طبق شرایط مشخص شده در بند2 انتخاب گردد.(در هر مقطع یکبار)

4-3- دانشجویان حائز شرایط در بند 2 ، فرمها و مدارک را بر اساس تقویم اجرایی مندرج در آئین نامه تکمیل و تا تاریخ مشخص شده به ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه تحویل می دهد.

5-3- هر یک از فرمهای پس از تکمیل باید توسط معاونت و یا حوزه مربوطه تأیید شود (امضا و مهر)

6-3- مستندات الصاق شده به هر فرم باید دارای نامه تأییدیه از منابع ذیصلاح باشد.

7-3- ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه موظف است مدارک را بر اساس دستورالعمل اجرایی مندرج در این آئین نامه بررسی و پس از حصول اطمینان از صحت آنها طی یک مکاتبه به اداره کل امور دانشجویان شاهدوایثارگر وزارت بهداشت ارسال نماید.

8-3- انتخاب دانشجویان نمونه از بین دانشجویان معرفی شده از سوی ستادهای شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام خواهد گرفت.

4-دانشجویان معترض می توانند اعتراض خود را تا 15 روز پس از اعلام اسامی از سوی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به این اداره کل اعلام نمایند.

ب ) ‌نحوه امتیاز بندی :‌

نمره امتیاز کل 200 می باشد که به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:

مقاطع

دکتری، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی

PHD ، کارشناسی ارشد

امتیازات

1- آموزشی 40%    (حداکثر80 امتیاز)

2- پژوهشی 20% (حداکثر40 امتیاز)

3- فرهنگی  30% (حداکثر60 امتیاز)

4- ایثارگری 10%     (حداکثر20 امتیاز)

1- آموزشی 30%    (حداکثر60 امتیاز)

2- پژوهشی 30%   (حداکثر60 امتیاز)

3- فرهنگی  30%   (حداکثر60 امتیاز)

4- ایثارگری  10%   (حداکثر20 امتیاز)

جمع کل

200 امتیاز

200 امتیاز

1- جهت معرفی کسب حداقل 50% از امتیاز کل الزامی است.

ج) معیارهای امتیاز دهی

1. آموزشی : (در صورت کسب امتیاز بیشتر از سقف امتیاز کل ، صرفا سقف تعیین شده محاسبه می شود)

     مقطع

 

 

 

معدل

دکتری (حداکثر امتیاز80)

Ph.D  کارشناسی ارشد (حداکثرامتیاز60)

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته کاردانی

(حداکثرامتیاز80)

امتیاز

امتیاز آزمون جامع علوم پایه

امتیاز آزمون جامع پره انترنی

امتیاز

امتیاز

رتبه

کشوری

دانشگاهی

رتبه

کشوری

دانشگاهی

99/15-15

19-5

1

25

10

1

25

10

 

 

99/16-16

29-20

2

20

5/7

2

20

5/7

14-5

25-5

99/17-17

39-30

3

15

5

3

15

5

29-15

45-26

99/18-18

49-40

 

 

 

 

 

 

44-30

70-46

20-19

55-50

 

 

 

 

 

 

60-45

80-71

 

1-1-  در دانشگاههای تیپ یک رتبه های 1، 2و3 دانشگاهی آزمونهای جامع ،دردانشگاههای تیپ دو تنها رتبه های 1و2 دانشگاهی آزمونهای جامع و دردانشگاههای تیپ سه تنها رتبه 1 دانشگاهی آزمونهای جامع مشمول کسب امتیاز فوق میگردند.

2-1- مرجع مسئول و ذیصلاح جهت تائید و امتیاز دهی به موارد فوق معاونت آموزشی دانشگاه میباشد .

2. پژوهشی : (در صورت کسب امتیاز بیشتر از سقف امتیاز کل ، صرفا سقف امتیاز تعیین شده محاسبه میگردد.)

ردیف

                                                        امتیاز

فعالیت

دکتری، کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کاردانی

(حداکثر امتیاز40)

PHD ، کارشناسی ارشد (حداکثرامتیاز60)

1

 اختراع ثبت شده

30-20

45-30

2

 برگزیده جشنواره رازی و یا خوارزمی

40

60

3

تالیف کتاب 

30-15

45-23

4

ترجمه کتاب

25-15

40-23

5

مشارکت در طرحهای پژوهشی

30-10

45-15

6

چاپ مقاله در مجلات دارای امتیازات

25-15

40-23

7

ارائه مقاله علمی یا فرهنگی در سمینارهای کشوری

15

25

8

 ارائه مقاله علمی یا فرهنگی در سمینارهای دانشگاهی

10

15

 

1-2- حداکثر امتیاز تألیف کتاب برای مقاطع دکتری، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 30 امتیاز و برای مقاطع PHD، کارشناسی ارشد 45 امتیاز می باشد که بر حسب نوع و اهمیت کتاب به مولف اول تعلق می گیرد و مولف دوم 80% و سایر مولفین 70% امتیاز مولف اول را دریافت می نمایند.

2-2- حداکثر امتیاز ترجمه کتاب برای مقاطع دکتری، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی25 امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد40 امتیاز می باشد که بر حسب نوع و اهمیت کتاب به مترجم اول تعلق می گیرد و مترجم دوم 80% و سایر مترجمین 70% امتیاز مترجم اول را دریافت می نمایند.

3-2- حداکثر امتیاز مشارکت در طرح پژوهشی برای مقاطع دکتری، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی30 امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد 45 امتیاز می باشد که بر حسب نوع و اهمیت مطالعه (به ترتیب اهمیت مطالعات تحلیلی، توصیفی، گزارش مورد) به پژوهشگر اول تعلق می گیرد و پژوهشگر دوم 80% و سایر پژوهشگران 60% امتیاز پژوهشگر اول را دریافت می نمایند.

4-2- حداکثر امتیاز چاپ مقاله در مجلات دارای امتیاز برای مقاطع دکتری، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی25 امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد40 امتیاز می باشد که بر حسب نوع و اهمیت مقاله (به ترتیب اهمیت مقالات تحلیلی، توصیفی، گزارش مورد) و نوع و اهمیت مجله (دارای ایندکس بین المللی) به پژوهشگر اول تعلق می گیرد و پژوهشگر دوم 80% و سایر پژوهشگران 60% امتیاز پژوهشگر اول را دریافت می نمایند. درخصوص مجلات معتبر خارجی به امتیاز فوق 5 امتیاز افزوده خواهد شد.

5-2- در صورت ارائه مقاله ایندکس شده در ISI به امتیاز کسب شده ضریب 5/2 تعلق می گیرد.

6-2-  در صورت ارائه مقاله در خارج از کشور و یا سمینارهای بین اللملی به امتیاز کسب شده ضریب 5/1 تعلق می گیرد.

7-2- در صورت ارائه مقاله بصورت پوستر نصف امتیاز مربوطه محاسبه خواهد گردید.

8-2- مرجع ذیصلاح و مسئول برای تائید و امتیازدهی به موارد فوق ، معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

3.  فعالیت های فرهنگی ،‌اجتماعی و فوق برنامه (حداکثر 60 امتیاز )

1-3- عضویت فعال در سازمانها و انجمن های علمی پژوهشی معتبر و مشارکت درفعالیتهای ،‌فوق برنامه ، فرهنگی  ،‌هنری، ‌ادبی ، ،‌سیاسی و... با ذکر نوع فعالیتهای انجام شده (10 امتیاز )

2-3- برگزاری نمایشگاه در سطح کشوری (20) ، استانی (14) ، دانشگاهی (7) امتیاز

3-3- کسب مقامهای اول تا سوم در مسابقات قرآنی، نهج البلاغه در سطح کشور (60 امتیاز)، در سطح استان (40) و در سطح دانشگاه (20) امتیاز

4-3- کسب مقام اول تا سوم در مسابقات حفظ قرآن کریم به ازای هر جزء در سطح کشور (2) در سطح استان (3/1) در سطح دانشگاه (7/0) امتیاز

5-3- کسب مقامهای اول تا سوم درمسابقات ورزشی و هنری درسطح کشور (40 امتیاز) و در سطح استان (25) و در سطح دانشگاه (10 امتیاز)

6-3- در صورت کسب عنوان مربیگری یا داوری در رشته های مختلف قرآنی، هنری و ورزشی که در دوره دانشجویی احراز شده باشد، منطبق با رتبه های اول تا سوم در سطوح کشوری، استانی و دانشگاهی امتیاز مشابه تعلق می گیرد.

7-3- در صورت کسب مقامهای فوق ، به نفرات اول 100%، دوم 80% وسوم 50% امتیاز در سطح مربوطه تعلق خواهد گرفت.

8-3- در صورت کسب مقام در سطح بین المللی و برون مرزی به امتیاز کسب شده ضریب 5/1 تعلق خواهد گرفت .

9-3-‌ عضویت در بسیج محل سکونت و یا دانشگاه (عضو فعال 10 امتیازوعضوعادی 5 امتیاز)

10-3- توضیح : در صورت کسب امتیاز بالاتر از 60 فقط سقف تعیین شد، در محاسبه اعمال می گردد.

11-3- مرجع ذیصلاح و مسئول جهت تأیید و امتیاز دهی به موارد فوق حوزه های مربوطه و سپس معاونت دانشجویی دانشگاه است.

4. ایثارگری )حداکثر 20 امتیاز(

1-4-  فرزند و همسر شهید، جانباز 70% به بالا، آزاده با بیش از 5 سال اسارت (15 امتیاز)

2-4-  آزاده کمتر از 5 سال اسارت، جانباز 50% تا 69% ، همسر و فرزند جانباز 70% به بالا (10 امتیاز)

3-4-  همسر و فرزند جانباز 50% تا 69% ، همسر و فرزند آزاده (7 امتیاز)

4-4- جانباز 25% تا 49% و همسر و فرزند آنان (5 امتیاز)

5-4- رزمنده با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه (5 امتیاز)

6-4-مدت حضور داوطلبانه بیش از 6ماه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و به جمع امتیاز بند (5-4) اضافه خواهد شد. و حداکثر امتیاز کسب شده در این بند 15 می باشد.

7-4- مدت حضور داوطلبانه خواهران در جبهه و یا اسارت با ضریب 2 محاسبه می شود.

(6- مدت حضور داوطلبانه)

4

 

د- دستورالعمل اجرائی

ماده 1 : پس از استرداد فرم ارزشیابی تکمیل شده ، ‌بلافاصله باید فرم استعلام سابقه (فرم 5 ) توسط ستاد شاهد وایثارگر، ‌به کمیته انضباطی ارسال گردد . بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط عمومی و اختصاصی ،‌فرد  از مجموعه افراد مورد ارزیابی خارج می شود .

ماده 2 : مدارک:

  • 3 قطع عکس 4×3
  • فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • فرمهای تکمیل و تأیید شده
  • مستندات تأیید شده مربوط به هر فرم

ماده3 : تقویم اجرای آئین نامه :

1- ارسال آئین نامه به ستادهای شاهد وایثارگر دانشگاه (اوایل مهرماه)

2- اطلاع رسانی توسط ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به دانشجویان تحت پوشش با اطلاع بنیاد شهید و امور ایثارگران استان که طی آن شرایط و زمان مراجعه برای ثبت نام و تحویل مدارک تأیید شده اعلام میگردد.

1-2- همزمان لازم است آئین نامه انتخاب دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر توسط ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به
حوزه ها و معاونتهای ذیربط مرتبط ارسال گردد تا همکاری لازم به عمل آورد.

3- ارائه فرم ها و آئین نامه ها به متقاضیان و ارائه اطلاعات لازم به آنها توسط ستاد

4- دریافت فرم مشخصات تکمیل شده به همراه مدارک و ثبت نام از افراد متقاضی و حائز شرایط بند الف (2و3) توسط ستاد

1-4- در صورتیکه دانشجو حائز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف باشد از وی ثبت نام بعمل می آید.

2-4- تکمیل و ارائه فرم مشخصات و تأیید آن توسط ستاد به منزله ثبت نام است.

3-4- فرم مشخصات توسط ستاد در صورتی تأیید می گردد که مفاد بند مربوطه از شرایط بخش عمومی این آئین نامه توسط دانشجو کسب و رعایت شده باشد.

5- همزمان با ثبت نام، فرم استعلام سابقه به کمیته انضباطی دانشگاه توسط ستاد ارسال میشود، بصورت محرمانه اخذ مجدد خواهد شد. در این خصوص از ارجاع موردی دانشجویان به کمیته مذکور خودداری شود.

6- فرمهای تکمیل شده و امتیاز داده شده به همراه مستندات مورد تأیید ، توسط ستاد دریافت خواهد شد. ( براساس بندهای الف-3-5 و الف-3-6)

7- بررسی مدارک ارائه شده و تطبیق آن با مفاد آئین نامه توسط ستاد صورت می گیرد.

8- در صورت عدم احراز شرایط مندرج در بخش الف فرد از مجموع افراد مورد ارزیابی خارج می گردد.

9- جهت هر دانشجو مستندات هر بخش به فرم مربوط به صورت جداگانه الصاق و به همراه فرم استعلام سابقه و فرم مشخصات به صورت یک پرونده به اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت متبوع با پست پیش تازارسال میگردد.

1-9- درج اسامی معرفی شدگان در مکاتبه انجام شده الزامی است.

10- ارزیابی مجدد مدارک در وزارت متبوع صورت خواهد گرفت.

1-10- کمیته ارزیابی فقط پرونده هایی را ارزیابی می کند که تأیید مدارک آنها منطبق با مفاد آئین نامه صورت گرفته باشد.

2-10- کمیته مربوطه از ارزیابی پرونده های ناقص معذور است و مدارک ناقص بدون ارزیابی بایگانی می گردد.

3-10- عودت مدارک امکان پذیر نمی باشد.

11- انتخاب دانشجویان نمونه شاهد وایثارگر توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع با هماهنگی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام خواهد شد.

12- معرفی دانشجو به مراسم مربوطه توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد  وایثارگر صورت می گیرد.

13- توجه : چاپ و انتشار پوستر و آگهی مناسب در خصوص زمان برگزاری مراسم انتخاب و دانشجوی شاهد و ایثارگر توسط اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می گیرد.

نکته : لازم است ستادهای شاهد وایثارگر دانشگاهها همه ساله فرآیند چگونگی و انتخاب دانشجویان نمونه را در بدو ورود دانشجویان جدید به اطلاع آنان برسانند.


لینک دانلود فایل