تعاریف

تعداد بازدید:۱۳۴۷

تعاریف:

ایثارگران به کارکنان شاغل دانشگاه اعم از کارمند و اعضاء هیأت علمی به شرح ذیل اطلاق می گردد:

- رزمنده: کسانی که حداقل 6 ماه سابقه خدمت متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 داشته باشند.

- آزاده: دارای سابقه اسارت در جبهه در فاصله زمانی 31/6/59 لغایت 29/5/67  باشد و یا گواهی  سابقه زندان سیاسی پیش از انقلاب از ستاد آزادگان ارائه نماید.

- جانباز: ارائه کارت جانبازی یا گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه

- خانواده شهید: همسر، فرزند، خواهر، برادر شهید، ارائه کارت کامپیوتری یا گواهی مربوطه  از بنیاد شهید استان