ورود بدون آزمون

تعداد بازدید:۱۰۵۲

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

مقدمه در اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه 387 مورخ 1375/9/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه آموزشی برای دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای (پزشکی و دامپزشکی ) این آیین نامه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده 1 دانشجویانی که می توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند عبارتند از:

الف-  برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

ب- برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاهها بدون شرکت در آزمون سراسری)

ج- برگزیدگان جشنوار ههای خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تبصره 1: برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوطه بالاتر باشد.

تبصره 2: دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای الف تا ج باشند اما به دلیل داشتن ویژگیهای استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزشی دانشگاه دانشجویی ممتاز شناخته شوند، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس از بررسی و تأیید شورا بتوانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.

ماده 2 در هر یک از دانشگاهها معاونت آموزشی عهده دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادهای درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت دانشگاه می تواند نسبت به تأسیس دفتر ویژه استعدادهای درخشان در حوزه معاونت آموزشی اقدام نماید.

ماده 3 برای نظارت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استاد یاری و بالاتر را به عنوان استاد مشاور وی تعیین می نماید.

تبصره : حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می شود.

ماده 4 دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پبیشنهاد استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، بدون شرکت در کلاس، در ابتدای نیمسال تحصیلی امتحان دهد این دروس جزو حد نصاب واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد.

ماده 5 دانشجوی ممتاز می تواند با تأیید استاد مشاور، برخی از دروس مورد علاقه خود را با معرفی دانشکده محل تحصیل خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذراند دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.

ماده 6 بنا به تشخیص استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کلاس بگذراند.

ماده 7 دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکیل کلاس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان اقدام نماید.

ماده 8 به منظور استفاده مطلوب دانشجویان ممتاز از متون خارجی، دانشگاه نسبت به برگزاری کلاسهای ویژه آموزش زبان خارجی برای این دانشجویان اقدام نماید.

ماده 9 دانشجوی ممتاز در هر نیمسال تحصیلی می تواند با تأیید استاد مشاور، حداکثر تا 27 واحد درسی انتخاب کند.

ماده 10 دانشگاه موظف است تمهیدات لازم را برای شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانسهای علمی و کارگاههای آموزشی داخلی فراهم نماید.

ماده 11 دانشگاه در اختصاص امکاناتی مانند بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب، استفاده از کتابخانه ها و آزمایشگاهها و ... باید برای دانشجویان ممتاز تسهیلات ویژه قائل شود.

ماده 12دانشگاه می تواند با درخواست دانشجوی ممتاز برای تحصیل هم زمان در دو رشته تحصیلی پس از تأیید استاد مشاور موافقت نماید.

تبصره : مقررات تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی طی دستورالعمل جداگانه ای ابلاغ شده است.

ماده 13 چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی یا متناوب از 17 کمتر باشد، او نمی تواند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کند . در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد.

ماده 14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها حسب مورد، برای استفاده دانشجویان ممتاز از امکانات مراکز اطلاع رسانی، مؤسسات پژوهشی، باشگاه دانش پژوهان جوان و ... اقدامات لازم را معمول می دارند.

ماده 15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات متمرکز خود بودجه ای را به نسبت تعداد دانشجویان ممتاز دانشگاهها به آنها اختصاص میدهند.

ماده 16 این آیین نامه در 16 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 5/11/77 شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

********************

مقدمه در اجرای بند 3 ماده 2 آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 82/8/18 و به منظور برقراری تسهیلات ویژه حمایتی برای دانشجویان با استعداد درخشان و عملکرد استثنایی، این آئین نامه تدوین و اجرا می گردد.

ماده 1 دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در سه سطح عملکرد استثنایی طبقه بندی می شوند.

الف - سطح اول شامل:

- برندگان مدال طلای کشوری از المپیادهای ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و زیست شناسی به تأیید وزارت آموزش و پرورش

- نفرات اول تا دهم کنکور سراسری گروه تجربی به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور.

- افراد دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در زمینه علوم پزشکی به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- نفرات اول تا سوم آزمون های کشوری جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، پیش کارورزی و ورودی دستیاری تخصصی پزشکی دندانپزشکی

ب - سطح دوم شامل:

 - برندگان مدال نقره از المپیادهای کشوری ریاضیات، فیزیک، شیمی، نجوم، کامپیوتر و زیست شناسی به تأیید وزارت آموزش و پرورش

- نفرات یازدهم تا بیستم کنکور سراسری گروه تجربی

- برگزیدگان کشوری جشنواره جوان خوارزمی در زمینه های مرتبط با علوم پزشکی - دانشجویان برگزیده در جشنواره رازی

- نفرات چهارم تا هفتم آزمون های کشوری جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، پیش کارورزی و ورودی دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

ج - سطح سوم شامل:

- برندگان مدال برنز از المپیادهای کشوری ریاضیات، فیزیک، شیمی، نجوم، کامپیوتر و زیست شناسی به تأیید وزارت آموزش و پرورش

- نفرات بیست و یکم تا سی ام کنکور سراسری گروه تجربی

- نفرات هشتم تا دهم آزمون های کشوری جامع علوم پا یه پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی، پیش کارورزی و ورودی دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

- نفر اول آزمون های کارشناسی ارشد وph.D به شرط شرکت بیش از 20 نفر در آزمون آن رشته

تبصره 1: سایر تظاهرات عملکرد استثنایی با تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در یکی از گروه های سه گانه فوق طبقه بندی می گردد ملاک این طبقه بندی ماده 2 آیین نامه ارزشیابی برنامه استعدادهای درخشان در دانشگاه ها است.

ماده 2 تسهیلات ارائه شده براساس سطوح سه گانه عملکرد استثنایی (ماده 1 آئین نامه) به 3 سطح طبقه بندی می شود:

الف - سطح اول تسهیلات:

1. اولویت در اشتغال به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2. امکان شرکت مستقیم در آزمون ورودی مقاطع بالاتر قبل از گذراندن دوران خدمت سربازی و طرح برای یک مرتبه

3. سایر تسهیلات سطح دوم و سوم

ب - سطح دوم تسهیلات

1. امکان شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور برای ارائه مقاله یک بار در سال با استفاده از تسهیلات مشابه هیأت علمی

2. اولویت استخدام در دانشگاه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مرتبط

3. امکان تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی براساس آیین نامه مربوطه

4.سایر تسهیلات سطح سوم

ج - سطح سوم تسهیلات

1. امکان گذراندن دوران خدمت مقدس سربازی یا طرح نیروی انسانی در سازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که فرد حداقل 50 % مدت زمان دانشجویی خود را به صورت متناوب (شامل زمان فارغ التحصیلی) واجد شرایط شمول در برنامه استعدادهای درخشان باشد . تحقق مورد فوق الذکر منوط به اعلام نیاز ارگان مربوطه می باشد.

2. تسهیلات شرکت در کنفرانس های علمی یا کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخل کشور

3. استفاده از مراکز خدمات رایانه ای و اینترنت مانند اعضای هیأت علمی

4. ارایه تسهیلات جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهی، کتابخانه ای و تکثیر

5. امکان عدم شرکت در کلاس های درسی واحدهای عمومی و پایه به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان هر دانشگاه و تأیید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه

6. امکان گذراندن 27 واحد درسی در هر ترم به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان هر دانشگاه و تأیید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه

7. اولویت در بهره گیری از کمک هزینه های تحصیلی، وام دانشجویی و ...

تبصره 1: سایر مزایا و تسهیلات براساس تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در سطوح سه گانه طبقه بندی می گردد.

تبصره 2: کلیه دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در سطوح سه گانه جهت ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر ملزم به شرکت در آزمون ورودی مربوطه هستند.

این آیین نامه در 2 ماده و 3 تبصره تنظیم و در تاریخ 1383/8/10 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست.

********************

مقدمه

در اجرای بند 1 ماده 2 آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان ممتاز در جهت شکوفایی استعدادهای آنان، این آیین نامه تدوین و اجرا می گردد. به منظور رعایت اختصار واژه های زیر در این آیین نامه به کار می رود.

وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

دانشگاه : منظور هریک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور است که طبق مقررات وزارت عمل می کنند.

مقطع پایین تر: منظور دوره فعلی دانشجو است.

مقطع بالاتر: منظور دوره تحصیلی بلافاصله بعدی دانشجو است

ماده 1

هریک از دانشگاههای کشور مجازند حداکثر ده درصد از ظرفیت پذیرش هریک از رشته / محل های کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه را به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر اختصاص دهند. این ظرفیت مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته / محل (مذکور در دفترچه پذیرش دانشجو) است.

تبصره1 : در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده آن با تقریب کمتر از یک ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 : مقدار ده درصد در هریک از رشته / محل های دوره های مقاطع کارشناسی ناپیوسته، ، کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس ظرفیتهای موجود می باشد.

ماده 2

دانشجویان مشمول تسهیلات این آیین نامه عبارتند از :

الف: دانشجوی ممتاز دوره کاردانی: دانشجویی است که ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته باشد و میانگین کل نمرات وی 18/5 بوده و از این لحاظ جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه خود باشد.

ب: دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته: دانشجویی است که ظرف مدت حداکثر چهارنیمسال تحصیلی دانش آموخته باشد و میانگین کل نمرات وی 18 بوده و از این لحاظ جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه خود باشد.

ج: دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی پیوسته: دانشجویی است که ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته باشد و میانگین کل نمرات وی 18 بوده و از این لحاظ جزء درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه خود باشد.

تبصره: درصورتی که به علت عدم ارائه به موقع واحد های درسی توسط دانشگاه های تیپ 1و2، مدت زمان تحصیل دانشجو افزایش یابدبا ارائه تاییدیه از رییس دانشگاه یک نیمسال تحصیلی به حداکثردوران تحصیل مذکور در بندهای الف تا ج اضافه خواهد شد.

ماده 3

دانشجویانی که دارای حکم قطعی کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند مشمول این آئین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 4

ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه در دوره کار شناسی صرفا" در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجو امکانپذیر می باشد ولی در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز حائز رتبه اول در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود ، در دانشگاه دیگربلامانع است.در مورد دوره کارشناسی ارشد 40% پذیرش در هر دانشگاه ازدانشجویان ممتاز دانشگاه های دیگر و60% از دانشجویان ممتاز همان دانشگاه خواهد بود.

ماده 5

دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصیل بپردازد و در صورتی که بخواهدتغییر رشته دهد و در یکی از رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی پایه خود وفق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی ادامه تحصیل دهد کسب موافقت شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل او ضروری می باشد.

ماده 6

دانشجویان مشمول این آیین نامه مجازند فقط یک مرتبه و آن هم بلافاصله پس از خاتمه تحصیلات خود در مقطع پایین تر از تسهیلات آموزشی موضوع آیین نامه در مقطع بالاتر استفاده نمایند.

ماده 7

دانشگاه موظف است فرایندمعرفی و پذیرش دانشجویان مشمول این آیین نامه را چنان طراحی کند که حداقل یک ماه قبل از آغاز سال تحصیلی در هر رشته / محل ، مشمولان آن شناسایی شده باشند.

ماده 8

نظارت بر اجرای این آیین نامه برعهده معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت است و در شرح و تفسیر مفاد آن نظر این معاونت مورد استناد خواهد بود.

این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه ،8 ماده و 3 تبصره است در تاریخ 1386/8/18 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

 


لینک دانلود فایل