استاد مشاور

تعداد بازدید:۶۱۸

معرفی اساتید مشاور

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشجویان رشته

راههای ارتباطی

سمت

حمید واحدی

فوق تخصص

گوارش

پزشکی(بالینی)

دستیاری

02332391850

معاون آموزشی

مهدی میرزایی

دکترای تخصصی

باکتری شناسی

پزشکی(علوم پایه)

دکتری تخصصی

02332395054

mirzaii1386@gmail.com

رئیس دانشکده پزشکی

اله بخش جاوید

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه بهداشت

02332335588

cavid_a@yahoo.com

رئیس دانشکده بهداشت

امیر آتشی

دکترای تخصصی

هماتولوژی

گروه پیراپزشکی

02332395054

atashi@shmu.ac.ir

رئیس دانشکده پیراپزشکی

محمدرضا خطیبی

ارشد پرستاری

پرستاری

گروه پرستاری

khatibi@shmu.ac.ir

عضو هیات علمی

محبوبه پورحیدری

ارشد مامایی

مامایی

گروه مامایی

mah_poorheidari@yhaoo.com

معاون آموزشی دانشکده پرستاری