اهداف

تعداد بازدید:۷۰۸

اهداف:

- تلاش در جهت تداوم و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) ،افزایش روحیه معنوی، مبارزه با فرهنگ منحط غرب و افکار الحادی و نفی مظاهر و آثار مغایر با فرهنگ اسلامی در محیط مقدس دانشگاه.

- تلاش در جهت حراست و ترویج ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سطح دانشگاه

- تلاش در راستای تحقق مطالبات قانونی و تسهیلات حمایتی ایثارگران

- دفاع از شأن، منزلت و کرامت انسانی ایثارگران در نظام اداری

- تلاش در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی ، رفاهی و دیگر نیازهای

شیوه های اجرایی

- پیگیری اجرای قوانین و بخشنامه های قانونی مربوط به ایثارگران بمنظور برخورداری ایثارگران از مزایا و تسهیلات حمایتی مربوطه از طریق مجاری قانونی.