تسهیلات آموزشی

تعداد بازدید:۸۶۲۳

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آئین نامه های آموزشی

 دوره های دکتری (پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی)، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و کاردانی

 

تعاریف :

ماده 1 - تسهیلات این آئین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

1- فرزندان و همسران (شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز50% وبالاتر)

2- آزاده باحداقل 6 ماه سابقه اسارت

3- جانباز 25 % وبالاتر و همچنین جانباز با حداقل 15 % جانبازی و 3 ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

4- رزمنده باحداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

تبصره1 : منظور از ستاد شاهد وایثارگر در این آئین نامه ستاد شاهد و ایثارگر هر دانشگاه می باشد.

تبصره 2: عنوان ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه در این آیین نامه به اختصار ستاد نامیده می شود.

ثبت نام:

ماده 2 - به دانشجوی جانبازی که بعلت بیماری و یا ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام در هر نیمسال مراجعه کند اجازه داده می شود (مشروط بر اینکه گواهی پزشکی که به تأیید ستاد رسیده باشد ارائه نماید) تا زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد کند.

واحد های درسی :

ماده 3 - دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمایند و حداکثر تا چهار نیمسال از نیمسال هایی که دانشجو 10 واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد.

تبصره: در نیمسالی که دانشجوی شاهد و ایثارگر خارج از اختیار خود مجبور به انتخاب کمتر از 10 واحد بوده است، در صورت کسر میانگین نیمسال (کمتر از 12 یا 14 با توجه بهآئین نامه های آموزشی مربوطه) آن نیمسال بعنوان نیمسال مشروطی محاسبه نخواهد شد.

ماده 4 - دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی فارغ التحصیلمی شود در صورتیکه میانگین کل نمرات او حداقل 14 باشد، می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب نماید.

تبصره : دانشجوی شاهد و ایثارگری که جهت شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه و یا پیش کارورزی حداکثر 8 واحد درسی باقیمانده داشته باشد با تشخیص و تایید ستاد مجاز به انتخاب حداکثر 8 واحد در دوره تابستانی می باشد.

حضور و غیاب :

ماده 5 - دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ یا متاثر از آلام گذشته نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند با تأیید مدارک توسط ستاد می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید در غیر اینصورت درس یا دروس مذکور حذف میشود. 

ماده 6 - تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد وایثارگر در کلاس درس و یا در جلسات امتحان میان نیمسال ، پایان نیمسال، آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی برعهده ستاد می باشد.

حذف و اضافه :

ماده 7 - دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.

تبصره : دانشجویان شاهد وایثارگر حداکثر برای 2 مرتبه در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، 3 مرتبه در مقطع کارشناسی و4 مرتبه در مقاطع بالاتر می توانند از تسهیلات ماده مذکور بهره مند گردند.

ماده 8 - تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در هر نیمسال تحصیلی برعهده ستاد می باشد که در آن صورت آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد. (دانشجویان شاهد و ایثارگر حداکثر برای 1 مرتبه در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، 2 مرتبه در مقطع کارشناسی و 3 مرتبه در مقاطع بالاتر می توانند از تسهیلات این ماده استفاده نمایند)

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو :

ماده 9 - مدت زمان امتحان های میان نیمسال و پایان نیمسال برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص ستاد حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزایش است. مدت زمان آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی نیز تا 25%  مدت زمان امتحانات مذکور برای این دانشجویان (جانباز) قابل افزایش خواهد بود.

ماده 10- نمرات مردودی حداکثر3 درس دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در میانگین کل نمرات پایان نیمسال و میانگین کل نمرات آنها محسوب نمیشود مشروط براینکه نمرات هر یک از دروس پس از اخذ آنها و شرکت در امتحانهای مربوطه در اولین فرصت ممکن کمتر از 12 نباشد.

تبصره : جهت دانشجویان جانباز 25 % به بالا به ازای هر 10 درصد اضافه جانبازی ، یک درس به 3 درس اضافه می شود در هر حال دروس حذف شده نباید از 5 درس تجاوز نماید. 

ماده 11- جهت جبران کسر میانگین کل دوره تحصیل در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی، دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط ، در سقف سنوات تحصیلی در دو نیمسال تکرار نمایند.

ماده 12- در دوره های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دروسی را که دانشجوی شاهد و ایثارگر جهت جبران کسر میانگین در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ می نماید در صورتیکه نمرات آنها از حدنصاب میانگین مرحله مربوطه بالاتر باشد نمرات مردودی قبلی درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حذف می شود و تنها در میانگین کل تحصیل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره: حداکثر 4 نیمسال از نیمسال هایی را که دانشجوی شاهد و ایثارگر جهت جبران کسری میانگین  انتخاب واحد می نماید جزو حداکثر سنوات تحصیلی وی محاسبه نخواهد شد.

ماده 13- در صورت قبولی دانشجوی شاهد و ایثارگر در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی و مردودی در یکی از دروس اعلام شده پس از آزمون و یا کسر میانگین کل مرحله مربوطه (مرحله های علوم پایه وپیش کارورزی )،  قبولی در آزمون جامع مذکور تا جبران میانگین آن مرحله و یا قبولی در درس مذکور محفوظ باقی خواهد ماند.

مرخصی :

ماده 14- در صورتی که مرخصی برای معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تایید ستاد واقع شود آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود. همچنین علاوه بر مرخصی تحصیلی مجاز ، اعطای چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسران (شهید، جانباز 50 % و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل 25 % جانبازی) با تایید ستاد بلامانع است .

انتقال :

ماده 15- پذیرش کلیه دروس گذرانده شده دانشجوی شاهد و ایثارگر انتقالی توسط دانشگاه مقصد الزامی است.

تغییر رشته :

ماده 16- گذراندن حداقل 14 واحد درسی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی تغییر رشته کفایت می کند.

ماده 17- دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.

تبصره: برای دانشجویان شاهد وایثارگر نمرات دروس پذیرفته نشده از رشته قبل در رشته جدید محاسبه نمی شود.

ماده 18- دانشجویان شاهد وایثارگری که به دلیل مشکلات آموزشی از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند در صورتیکه کمتر از 68 واحد گذرانده و میانگین کل نمرات آنها مساوی یا بیشتر از 10 باشد می توانند به مقطع کاردانی تغییر رشته دهند  و در صورتی که بیش از 68 واحد گذرانده باشند می توانند به مقطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته دهند (مشروط بر اینکه میانگین کل نمرات آنها مساوی یا بیشتر از 10 باشد) .

ماده 19- ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه می تواند تأیید برخی از مواد این آئین نامه، که اجرای آنها منوط به تأیید ستاد است را به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تفویض نماید.

ماده 20- کلیه آئین نامه های تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (آئین نامه تسهیلات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه306شورای عالی برنامه ریزی مورخ14/8/74 ، آئین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان تصویب نامه هیئت وزیران شماره 85634 ت293 هـ مورخ 4/8/69 و آئین نامه نقل و انتقال 5% دانشجویان شاهد و ایثارگر و ... ) کمافی السابق به قوت خود باقی بوده و مفاد آن لازم الاجرا می باشد.

ماده 21- این آئین نامه عطف به ماسبق نمی شود و صرفا شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع فعلی می گردد.

ماده 22- مرجع نهایی تفسیر مواد این آئین نامه و موارد اختلافی با آئین نامه های قبلی به عهده اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع خواهد بود.

 

این آئین نامه در 22 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 18/2/87 شورای طرح و برنامه شاهد به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

 

 

                          دکتر حسین دهقان                                                دکتر کامران باقری لنکرانی

                       معاون رئیس جمهور و                                       وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

        رئیس بنیاد شهید و ایثارگران

 

 

                     دکتر محمد مهدی زاهدی                   دکتر علیرضا علی احمدی                  دکتر عبداله جاسبی

                  وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری                وزیر آموزش و پرورش             ر ئیس دانشگاه آزاد اسلامی