شرح وظایف اساتید مشاور

تعداد بازدید:۱۰۹۳

شرح وظایف استاد مشاور :

استاد مشاور به عنوان یک پیشتیبان، همراه و راهنمای دانشجویان شاهد ضمن ایجاد یک رابطه نزدیک عاطفی می بایست نسبت به ایجاد روحیه نشاط و شادابی انگیزه تحصیلی ، امید به آینده ، افزایش اعتماد به نفس و خود باوری دانشجو از طریق انجام وظایف زیر نقش حمایتی خود را بهترین نحو ایفاء و از ایجاد وابستگی کاذب خودداری نماید .

1. آشنایی با کلیه به آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی ، رفاهی ، مشاوره و .... دانشجویان شاهد

2. آگاهی از وضعیت تحصیلی ، روانشناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طریق پرونده تحصیلی

3. توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجیه وی نسبت به ویژگیهای محیط تحصیلی از طریق جلسه معارفه و عنایت خاص به سابقه تحصیلی او در انتخاب واحد

4. آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد ، حذف و اضافه دروس و .... از طریق مذاکره با آنان و تایید آن بعنوان استاد راهنما

5.راهنمایی دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه تشویق به حضور در فعالیت های فوق برنامه ، همایش ها و اردوهای فرهنگی

6.مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی

7.هماهنگی با واحد های ذیربط جهت پیشگیری از افت تحصیلی ، مشروطی و اخراجی دانشجویان در چهارچوب قوانین آموزشی دانشگاه

8.ارائه پیشنهاد تغییر گرایش ، رشته ، محل تحصیل و برگزاری کلاس تقویتی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با هماهنگی ایشان و استاد شاهد و ایثار گر دانشگاه

9.شناسائی مسائل و مشکلات غیر آموزشی (عوامل اقتصادی ف عاطفی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی ) موثر بر سیر تحصیلی دانشجو و ارئه گزارش و پیشنهاد به شورای اساتید مشاور و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

10.هماهنگی با ستاد شاهد و ایثارگر به منظور معرفی دانشجو به مراکز مشاور و روانشناسی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در صورت نیاز

11.شرکت در شورای اساتید مشاور دانشکده

12.شرکت در گردهمائی و کارگاههای توجیهی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

13.اعلام نظر و ارئه پیشنهادات سازنده و مبتنی بر تجارب در تغییر روشها ، قوانین و دستور العمل ها به شورای اساتید مشاور دانشکده و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

14 . آشنایی با سیاستهای کلان و ظرافیتهای موجود خدمات فرهنگی ، رفاهی و معیشتی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی

          15. ارئه گزارش عملکرد بر اساس فرمهای مربوطه در پایان هر نیمسال تحصیلی