شرح وظایف دانشجویان

تعداد بازدید:۸۱۷

شرح وظایف دانشجویان تحت پوشش برنامه استاد مشاور

1- مراجعه مستمر به اساتید مشاور (درصورت داشتن مشکل حداقل هر دو هفته یک بار، در غیر اینصورت ماهی یکبار) تا بتوان قبل از اینکه مشکل بزرگ شود آن را حل کرد.

2- مشاوره حین انتخاب واحد، حذف و اضافه

3- مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در آغاز هر نیمسال تحصیلی و پیگیری حداقل هر دو هفته یک بار.

4-مشاوره در مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حتصله در طول تحصیل و پیدا کردن راهکارهای مناسب

5-شرکت در جلسات، اردوها و برنامه های تفریحی که از ستاد پیشنهاد می کند.

6-در صورت بهم ریختگی وضعیت روحی، روانی در میان گذاشتن آن با استاد محترم و در صورت لزوم ارجاع به مرکز مشاوره ستاد

7-مشاوره در مورد امور پژوهشی و علمی

8-مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه ها

9- مشاوره درا نتخاب واحد های ترم تابستانی